Jak probíhá dětská a adolescentní terapie?

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Dětská a adolescentní psychoterapie
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pro rodiče může být těžké poznat, kdy je chování vašeho dítěte jen součástí dospívání nebo známkou většího problému. Existuje několik věcí, na které se odborník na duševní zdraví dětí a dospívajících podívá, aby určil, zda je chování dítěte nebo dospívajícího problematické:

 • Je chování intenzivnější, než by mělo být?

 • Trvá trvání chování poté, co situace pomine?

 • Je chování typické pro jeho/její věkovou úroveň?

 • Je toto chování rozrušující pro vaše dítě nebo jiné členy rodiny?

 • Brání toto chování vašemu dítěti v interakci s přáteli nebo v dobrém výkonu ve škole?

 • Je chování nevhodné pro danou situaci?

 • Dochází k chování bez zjevného důvodu?

 • Vyhýbá se vaše dítě kvůli svému chování důležitým společenským, školním nebo rodinným aktivitám?

Všechny děti jsou jiné a i to nejtypičtější dítě nebo dospívající se může čas od času vykazovat tzv. „problematické“ chování, zvláště pokud je unavené, vystresované nebo nemocné. Pokud se však vaše dítě nebo dospívající opakovaně dopouští nevhodného nebo nežádoucího chování, zvažte setkání s kompetentním terapeutem.

 

Nevíte si rady?

Průběh terapie

Co se stane na terapeutickém sezení, závisí na typu terapie, kterou poskytovatel praktikuje. Zahrnuje to nelékové léčbu, u které bylo výzkumem prokázáno, že funguje efektivně. Na terapeutických sezeních terapeuti běžně používají hry nebo umění a řemesla, zejména u mladších dětí. Dále se mluví či píše o pocitech. Na sezeních kognitivně behaviorální terapie (KBT) se děti také obvykle učí a praktikují různé strategie pro řízení svého chování. Poté si tyto strategie procvičí doma nebo ve škole.

Jestli si nevíte s něčím rady, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na telefoním čísle (+420) 775 727 068

hypersenzitivita u dětí

Mnoho problémů s chováním nebo symptomů duševního zdraví, které mohou dětem a dospívajícím bránit ve šťastném a úspěšném životě, lze účinně léčit terapiemi, které jsou ověřené a založené na důkazech. Pomocí těchto léčeb pomáhají psychologové a další poskytovatelé duševního zdraví rodičům a dětem naučit se lépe pracovat a žít s ostatními a budovat dovednosti a návyky, které jim pomohou uspět ve škole i v životě.

Ne všechny terapie pro mladé lidi jsou účinné a některé možnosti léčby nefungují stejně u všech poruch chování a duševního zdraví.

Tyto terapie fungují a využívají techniky založené na vědeckých důkazech k pochopení a léčbě různých problémů s chováním a duševním zdravím u mladých lidí.

Interpersonální psychoterapie (IPT) je krátkodobá léčba, která je účinná při léčbě deprese u dětí. Vychází z myšlenky, že deprese se vyskytuje v kontextu vztahů jedince bez ohledu na její původ v biologii nebo genetice. Přesněji řečeno, deprese ovlivňuje vztahy lidí a tyto vztahy dále ovlivňují náladu.

Model IPT identifikuje čtyři obecné oblasti, ve kterých může mít osoba problémy ve vztahu:

 • Smutek po ztrátě milovaného člověka
 • Konflikt ve významných vztazích
 • Potíže s adaptací na změny ve vztazích nebo životních okolnostech
 • Potíže pramenící ze sociální izolace

Využívá principy učení k výuce společensky významného chování v prostředí reálného života. Pokud například za chováním následuje odměna nebo posílení, je pravděpodobnější, že se bude opakovat. Tento princip platí i pro méně žádoucí chování, které je neúmyslně posíleno.

Tato individualizovaná intervence vedená dospělými se zaměřuje na komunikaci, sociální dovednosti, sebeovládání, kognici a předakademické dovednosti, jako je napodobování, párování, písmena a čísla. Při použití u mladších dětí se intervence ABA často označují jako „časná intenzivní behaviorální intervence“ (EIBI). ABA je považována za účinnou léčbu poruchy autistického spektra.

Zaměřuje se především na to, jak mohou být některé problematické myšlenky nebo negativní chování nevědomky nebo neúmyslně „odměněny“ v prostředí mladého člověka. Tyto odměny nebo posily často přispívají ke zvýšení frekvence těchto nežádoucích myšlenek a chování. Behaviorální terapie lze aplikovat na širokou škálu psychologických symptomů u dospívajících a dětí.

Přestože se behaviorální terapie mohou u jednotlivých poruch podstatně lišit, společným tématem je, že behaviorální terapeuti povzbuzují děti a dospívající, aby zkoušeli nové chování, odměňovali žádoucí chování a umožnili nechtěnému chování „vyhasnout“ (to znamená ignorovat nežádoucí chování).

Je forma léčby založená na představě, že mnoho našich emocí je řízeno způsoby, jak vnímáme nebo interpretujeme věci, které se kolem nás dějí. Někdy mohou být tyto myšlenky nerealistické nebo neužitečné. Například dospívající si může nejasnou telefonickou zprávu vyložit tak, že naznačuje odmítnutí od přítele, nebo může některé fyzické příznaky vnímat jako důkaz vážného zdravotního problému. Jiní si mohou klást nerealistická očekávání nebo mít obavy ohledně jejich přijetí svými vrstevníky nebo ostatními.

Tyto typy myšlenek mohou přispívat k nerealistickým, zaujatým nebo maladaptivním filtrům myšlení, které přispívají k negativním pocitům a neproduktivním činům. Takže dospívající, který nerealisticky vnímá nejasnou textovou zprávu jako odmítnutí, se může této kamarádce vyhýbat, předpokládat, že ji přítel nemá rád, a cítit se smutný a izolovaný. Kognitivní terapie učí dospívající zpochybňovat tyto zkreslené myšlenky, posuzovat situaci realističtěji a rozhodovat se na základě vyváženějšího myšlení.

Práce s dítětem nebo dospívajícím na změně jejich interpretace událostí nebo pocitů může vést ke zcela odlišným emocionálním reakcím.

Je spíše krátkodobá léčba (tj. často mezi 6 a 20 sezeními), která se zaměřuje na výuku specifických dovedností mládeže a/nebo jejich rodičů. KBT se liší od jiných terapeutických přístupů tím, že se zaměřuje na způsoby, jak jsou myšlenky, emoce a chování dítěte nebo dospívajícího propojeny, a jak se navzájem ovlivňují. Protože emoce, myšlenky a chování jsou všechny propojeny, přístupy KBT umožňují terapeutům zasahovat v různých bodech cyklu.

Tato léčba se ukázala jako účinná při léčbě mnoha psychických poruch u dětí a dospívajících, jako je úzkost, deprese, posttraumatická stresová porucha (PTSD), problémy s chováním a zneužívání návykových látek.

je forma léčby, která nahlíží na psychické problémy a jejich léčbu z hlediska interakcí mezi členy rodiny. Rodiny jsou vnímány jako integrovaná, propojená jednotka, ve které je psychologické fungování ovlivňováno každým členem rodiny individuálně i kolektivně jako celý systém.

V rodinné terapii neexistuje žádný tradiční identifikovaný pacient; důraz je kladen na vztahové vzorce a komunikaci mezi členy rodiny. Například, když má dítě problém s chováním, rodinný terapeut pravděpodobně bude vnímat potíže dítěte v širším kontextu rodinného systému spíše než jeho individuální deficity. Během rodinné terapie se terapeuti vyhýbají obviňování každého jednotlivého člena rodiny z problému a místo toho pomáhají rodině interagovat novými, odlišnými způsoby, které mohou zlepšit fungování.

Rodinná terapie může být prospěšná při léčbě řady poruch, včetně:

Je terapeutická strategie, která je založena na předpokladu, že ambivalence je normální reakcí na léčbu, ale často představuje překážku k uzdravení. MP je přístup k terapii, který se snaží vyvolat motivaci u jedinců, kteří dříve vyjádřili ambivalenci k řešení – a možná i uznání – svých problémů. Tento přístup se běžně používá u jedinců, kteří trpí poruchami užívání návykových látek , poruchami příjmu potravy , nebo u těch, kteří nejsou ochotni se změnit nebo jsou vůči terapii dokonce nepřátelští (např. teenageři, které jejich rodiče přivedli k terapii proti jejich přání).

Tato technika je běžně charakterizována zaměřením na verbální komunikaci klient-terapeut; důkazy naznačují, že kolaborativní konverzace, která je zaměřena na změnu nebo „mluvení o změně“, může být účinná při snižování užívání návykových látek a dalších problematických behaviorálních problémů. MP se snaží podporovat otevřený dialog, který podporuje vnitřně motivované změny u klientů. V MP klient obecně mluví více než terapeut a důraz je kladen na empatii, sebeúčinnost a optimismus.

Je léčba původně vyvinutá pro sebevražedné, multiproblémové adolescenty. Od té doby byla upravena pro širší škálu dospívajících, kteří mají problémy s emočními a behaviorálními regulacemi. Kromě toho, zatímco DBT začala jako ambulantní psychoterapeutická intervence, byla využívána v řadě dalších klinických a neklinických prostředí, jako jsou školy.

DBT syntetizuje různé teoretické pohledy, včetně kognitivně-behaviorální, všímavosti/akceptace, biosociální a dialektické filozofie. Biosociální teorie emoční dysregulace předpokládá, že „5 problémových oblastí“ (tj. 1) snížené soustředění/uvědomění, 2) impulzivita, 3) dysregulace emocí, 4) mezilidské problémy a 5) problémy v rodině dospívajících) se vyvíjí z transakce mezi biologickou zranitelností a zneplatňujícím prostředím. Léčba DBT zlepšuje regulaci emocí a snižuje znehodnocující chování v prostředí a nabízí 33 dovedností, které mapují 5 problémových oblastí, včetně a) dovedností všímavosti, b) dovedností tolerance k úzkosti, c) dovedností regulace emocí, d) dovedností interpersonální efektivity. a) dovednosti chůze po střední cestě.

Zaměřuje se na školení dětí s poruchou pozornosti/hyperaktivitou (ADHD), aby překonaly své potíže s organizací školních materiálů. Tato intervence učí děti a adolescenty organizačním, time managementu a plánovacím dovednostem. Ty jsou zvláště užitečné pro děti s ADHD, které s těmito dovednostmi často bojují. Nedostatek organizačních schopností může mít negativní dopad na školní výkon, přátelství a může způsobit problémy doma. Organizační školení se ukázalo jako efektivní pro výuku těchto dovedností u dětí s ADHD.

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

MÁME TU PRO VÁS TAKÉ

test ADHD

Test je zdarma.
Odpovězte prosím na níže uvedené otázky. Zakroužkujte vždy odpověď, která nejlépe popisuje, jak jste se za posledních 6 měsíců cítili a chovali. 

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře